Företag sam­arbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där före­tagen Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners till­sammans stöttar UNICEFs arbete för ut­satta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom före­tagens bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård.

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och många barn lider av undernäring. Landet är också hårt drabbat av hiv och många barn har förlorat föräldrar i aids.

Företag för Malawi bidrar till att utrusta daghem och fritidsgårdar för utsatta och föräldralösa barn, samt utbilda personal som finns där för barnen. Företagen stödjer även utbyggnaden av ett nätverk av specialistmottagningar som tar hand om barn och unga som blivit sexuellt utnyttjade eller utsatts för våld. Hittills har projektet gett över 150 000 barn och ungdomar trygghet och stöd.

Efter att ha besökt barnen i Malawi och sett hur enkla deras för­hållanden är, så är min över­tygelse den att UNICEFs arbete är oerhört viktigt och effek­tivt. Dels ökar det med­veten­heten kring barnens situa­tion, sam­tidigt som de ser till att hjälpen verkligen når fram.

Kristina Aglid
Executive assistance på Brunswick Real Estate

Företag som går samman kan göra stor skillnad

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006.

Malawi är ett av världens fattigaste länder. I landet där aids är den vanligaste dödsorsaken smittas varje dag cirka 270 personer av hiv. Så många som en miljon barn är föräldralösa och 100 000 av dem lever i hushåll utan vuxna. UNICEF i Malawi arbetar för att ge stöd till barn som tvingas leva helt själva eller tillsammans med äldre släktingar.

UNICEF Sverige har tillsammans med Företag för Malawi sedan 2006 stött ett pilotprojekt som bygger upp och stärker det sociala skyddsnätet, genom att utöka tillgången till hälsovård, vatten och sanitet och utbildning i sex distrikt i Malawi. För att nå långsiktig hållbarhet har även Malawis regering, som är med i implementeringen av projektet, getts särskilt stöd.

Små barn får stöd för att utvecklas

För de små barnen, upp till fem år, inrättas ett barncenter, ett slags dagis, där barnen kan få stöd i sin utveckling. Här kan ensamma mammor lämna sina barn om de måste arbeta. UNICEF utbildar personal, som ofta är kvinnliga volontärer, och förser centren med utrustning: muggar, kritor, instrument med mera.

Vid centret får barnen lära sig att rita, sjunga enkla sånger och sköta sin hygien. Varje dag får barnen ett mål mat. Genom projektet räknar man med att nå 8400 barn vid 168 center.

 

Fritidsgårdar hjälper barn in i vuxenlivet

För barn mellan sex och arton år finns så kallade Childrens Corner, en slags fritidsgård, där barnen kan få vara barn i en annars mycket tuff tillvaro. UNICEF utbildar personal vid dessa fritidsgårdar och bidrar med utrustning i form av fotbollar, spel, instrument och skrivböcker.

Ett sätt för barnen att bearbeta sina trauman är att skriva en berättelse om den förälder som dött i aids. Barnen får kunskaper om sina rättigheter och får lära sig hur man skyddar sig mot hiv/aids bland annat genom att spela teater.

Flera företag går samman

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006. I april 2012 genomfördes, för tredje gången sedan projektet startades, en gemensam resa till Malawi där företagen fick följa UNICEFs insatser på plats och vilken skillnad gruppens bidrag gör.

Brunswick Real Estate
Areim
Nordanö
Möller & Partners AB

I Malawi är över en miljon barn föräldralösa på grund av aidsepidemin.