Företag sam-­arbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där före­tagen Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners tillsammans stöttar UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom företagens bidrag får barn i Malawi möjlighet till utveckling, lek, utbildning och vård.

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och med pågående klimatkatastrofer och sjukdomsutbrott är behoven i landet stora. Barnen drabbas värst, inte enbart på grund av bristen på mat och vatten utan även på grund av våld och sexuell exploatering.

Företag för Malawis stöd bidrar till olika verksamheter i landet som tillsammans skapar ett nätverk för att skydda barn och stärka deras möjligheter att påverka sin egen framtid. Nätverket inkluderar fritidsaktiviteter, arbete för mental hälsa, medicinsk hjälp och juridiskt stöd. Arbetet går även ut på att förebygga övergrepp genom att ge vuxna och samhället runt omkring barnen ökad kunskap om barns rättigheter. En av de verksamheter som bedrivs och omnämns som samhällets stöttepelare för att ge barn i Malawi trygghet och stöd är Children’s Corners. Här erbjuds barn en fristad efter sina dagliga sysslor där de får möjlighet att bara vara barn, leka och utvecklas. Children’s Corners förebygger barnäktenskap, arbetar för att barn ska kunna gå i skolan och ger dem utbildning i sina rättigheter. Här får de även tillgång till psykosocialt stöd och till positiva förebilder och mentorer.

Efter att ha besökt barnen i Malawi och sett hur enkla deras förhållanden är, så är vår övertygelse den att UNICEFs arbete är oerhört viktigt och effektivt. Dels ökar det medvetenheten kring barnens situation, samtidigt som de ser till att hjälpen verkligen når fram.

– Simon Iaffa Nylén, Sustainability Manager, Brunswick Real Estate

Hittills har projektet som Företag för Malawi stödjer gett fler än 400 000 barn och ungdomar trygghet och stöd. Insamlingen från Spring för Livet 2023 kommer att stärka det övergripande projektet och ge fler barn i Malawi möjlighet att utvecklas och påverka sin egen framtid.

Företag som går samman kan göra stor skillnad

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006.

Malawi är ett av världens fattigaste länder. I landet där aids är den vanligaste dödsorsaken smittas varje dag cirka 270 personer av hiv. Så många som en miljon barn är föräldralösa och 100 000 av dem lever i hushåll utan vuxna. UNICEF i Malawi arbetar för att ge stöd till barn som tvingas leva helt själva eller tillsammans med äldre släktingar.

UNICEF Sverige har tillsammans med Företag för Malawi sedan 2006 stött ett pilotprojekt som bygger upp och stärker det sociala skyddsnätet, genom att utöka tillgången till hälsovård, vatten och sanitet och utbildning i sex distrikt i Malawi. För att nå långsiktig hållbarhet har även Malawis regering, som är med i implementeringen av projektet, getts särskilt stöd.

Små barn får stöd för att utvecklas

För de små barnen, upp till fem år, inrättas ett barncenter, ett slags dagis, där barnen kan få stöd i sin utveckling. Här kan ensamma mammor lämna sina barn om de måste arbeta. UNICEF utbildar personal, som ofta är kvinnliga volontärer, och förser centren med utrustning: muggar, kritor, instrument med mera.

Vid centret får barnen lära sig att rita, sjunga enkla sånger och sköta sin hygien. Varje dag får barnen ett mål mat. Genom projektet räknar man med att nå 8400 barn vid 168 center.

 

Fritidsgårdar hjälper barn in i vuxenlivet

För barn mellan sex och arton år finns så kallade Childrens Corner, en slags fritidsgård, där barnen kan få vara barn i en annars mycket tuff tillvaro. UNICEF utbildar personal vid dessa fritidsgårdar och bidrar med utrustning i form av fotbollar, spel, instrument och skrivböcker.

Ett sätt för barnen att bearbeta sina trauman är att skriva en berättelse om den förälder som dött i aids. Barnen får kunskaper om sina rättigheter och får lära sig hur man skyddar sig mot hiv/aids bland annat genom att spela teater.

Flera företag går samman

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006. I april 2012 genomfördes, för tredje gången sedan projektet startades, en gemensam resa till Malawi där företagen fick följa UNICEFs insatser på plats och vilken skillnad gruppens bidrag gör.

Brunswick Real Estate
Areim
Nordanö
Möller & Partners AB

I Malawi är över en miljon barn föräldralösa på grund av aidsepidemin.